info@agrartransport.com
+31 45 5411355
info@agrartrucks.com

Privacy Policy

Privacyverklaring

De Agrar–groep, bestaande uit Agrar Transport BV en Venerius BV, beiden gevestigd Oude Roderweg 6 te 6422PE Heerlen (NL), en Agrar Truck International BVBA, gevestigd te Heirstraat 401 te 3630 Maasmechelen (B)  verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden

De Agrar-groep verzamelt en verwerkt de bedrijfs- en persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer  op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw (ver)koopovereenkomst of huurovereenkomst en op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen (o.a. klantenadministratie, opvolgen van koop- en huurovereenkomsten, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, werknemersadministratie).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1. c (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld met andere bedrijven of vennootschappen, tenzij van rechtswege noodzakelijk (bijv. incasso’s, uitzendbureaus).

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Agrartrucks.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De analytische gegevens zijn geanonimiseerd (d.m.v. het maskeren van het laatste octet van het IP-adres) en worden enkel gebruikt om het bezoek van onze website te meten in aantallen en in regio’s. De analyse gebeurt via Google Analytics, waarmee wij een bewerkersovereenkomst hebben afgesloten. Google heeft geen toestemming om de geanonimiseerde gegevens te gebruiken voor eigen doeleinden (zoals benchmarks, Google producten en services verbeteren) of voor advertentiedoeleinden.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kunt ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@agrartrucks.com of info@agrartransport.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Agrar-groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen in België  bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be) of in Nederland bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (via  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).